Home > Blogs

Blogs

Can Brain Tumors Be Cured?

Can Brain Tumors Be Cured?

A brain tumor is a mass of cells formed abnormally inside your brain. The skull covers the brain so that it encloses without any space, and if there is an unusual growth inside, it can cause a lot of issues.

read more
पार्किन्सन म्हणजे काय?

पार्किन्सन म्हणजे काय?

पार्किन्सन आजार हा एक न्युरोडिजनरेटिव्ह (मेंदू झिजण्याचा आजार) आहे.यामध्ये मेंदूतील पेशी,न्युरॉन्स या हळूहळू निकृष्ट होत जातात.यामुळे त्यातून निघणारे रासायनिक घटक विशेष करून डोपामीन कमी होत जाते. यामुळे पार्किसन्स आजाराची लक्षणे दिसायला लागतात.

read more
Emergency/Ambulance
+91-88888 22222
Emergency/Ambulance
+91-88062 52525
Call Now: 88888 22222